Joomla!

ป้ายโฆษณา
Home Warranty Service
อีเมล พิมพ์

Warranty Service

warranty

  • ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า AC. Generator ที่จำหน่ายโดยบริษัทดูราเยน เอ็นจิเนียริ่งจะมีการประกันที่ 1 ปี โดย การรับประกันจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบเครื่องถึงลูกค้า
  • บริษัท ดูราเยนฯ จะบริการการตรวจเช็คโดยไม่มีมูลค่า ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจากงานผลิต หรือ ข้อผิดพลาดจากการใช้งานปกติที่ครอบคลุมในส่วนของรายละเอียดเครื่องที่นำเสนอ ในใบเสนอราคา
  • การรับประกันจะครอบคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น
  • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมอุปกรณ์บางอย่างในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง  น้ำยายาหม้อน้ำ  ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำ หรือ ไส้กรองเครื่องยนต์ชนิดต่างๆ ที่เป็นอะไหล่สิ้นเปลือง
  • บริษัทฯ จะขอยกเลิกการรับประกันสินค้าในกรณีที่ตัวเลข Serial number ของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ตรงกับชุดตัวเลข Serial number เดิมในเอกสารที่ส่งมอบไป หรือเอกสารรับประกันถูกทำลาย เสียหาย หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม
  • การ รับประกันจะหมดสภาพทันที ที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากตำแหน่งเดิมที่ติดตั้ง หรือเปลี่ยนอะไหล่บางส่วน โดยบริษัทอื่นๆ ที่มิใช่บริษัทดูราเยนฯ
  • การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในเหตุของการโจรกรรม การก่อวินาศกรรม การประท้วง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และเหตุภัยพิบัติต่างๆ
  • สามารถติดต่อฝ่ายบริการ ได้ที่เบอร์โทร 02-328-2171-6
 

งานบริการ

Login Form