Joomla!

ป้ายโฆษณา
Home วิสัยทัศน์
อีเมล พิมพ์

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจขององค์กร

duragensetบริษัทมีเป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชั้นนำในประเทศ โดยนำเข้าส่วนประกอบสำคัญจากต่างประเทศ จากโรงงานผลิตที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยสิ่งสำคัญที่การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ทั้งในเรื่องของคุณภาพสินค้า การรับประกันสินค้า คำมั่นสัญญากับลูกค้าตามกำหนดเวลา การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

นโยบายและแผนการดำเนินงาน
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพระดับโลก ประกอบและดำเนินการติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แบรนด์ “ดูราเยน” ตามมาตราฐานสากล และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีความมั่นคงและปลอดภัยถูกต้องตามหลักวิชาการและด้านเทคนิค มีความเรียบร้อยสวยงาม โดยคำนึงถึงการซ่อมบำรุงและการใช้งานในสถานที่จริง เน้นการทำงานที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และการรับประกันสินค้าในแบบสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกราย

แผนการดำเนินงานของบริษัท ฯ
บริษัทฯมีความหน่ายงานภายในแบบครบวงจร ที่พร้อมบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ เริ่มตั้งแต่ ทีมวิศวกรออกแบบ ทีมประกอบ ทีมเครื่องกล ทีมไฟฟ้าอิเล็คทรอนิค ทีมทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามมาตรฐาน  ISO 9001 : 2008  และ ทีมติดตั้ง พร้อมกับทีมบริการดูแลรักษาเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังมีทีมให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ

บริษัท ฯ มุ่งเน้น การวางแผน การเตรียมงาน การประสานงาน และการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ยังเน้นการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถให้กับพนักงานทุกฝ่ายทั้งทีม เพื่อตอบสนองความต้องการและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

 

Login Form