กรมบัญชีกลาง

Unit: 1

Size: 1500KW, 1740 kVA

Completed: 2017