บริษัท เรียวบิได คาสติ้ง(ไทยแลนด์) จ.ระยอง

Unit: 1

Size: 1000VA

Year: พ.ศ. 2556