บริษัท Lazada Thailand

Unit: 1

Size: 500KVA - 400KW

Year: พ.ศ. 2566