บริษัท ยูอาร์ เคมิคอล จำกัด

Unit: 1

Size: 1000kVA

Year: พ.ศ. 2553