โรงงานโออิชิ จ.สระบุรี

Unit: 1

Size: 750kVA

Year: พ.ศ. 2556